Expert contabil autorizat

Sava Zeno Alexandru

Bine ați venit pe pagina web a cabinetului meu individual de contabilitate.

Despre mine

Prezentare

Cabinetul este reprezentat de Sava Zeno Alexandru – absolvent al Academiei de Studii Economice Bucureşti (secția Cibernetică Economică), cu experiență de peste 35 de ani în domeniul economic. Expert contabil judiciar afiliat Tribunalului Alba, membru activ al Corpului Experților Contabili şi Contabililor Autorizați din România (CECCAR) şi alături de o echipă dedicată, vă ofer siguranța serviciilor competente şi de cea mai înaltă calitate.

Prestăm servicii pentru societăți economice mici şi mijlocii, care nu dețin compartimente specializate financiar‐contabile, precum şi pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, persoane care exercită profesii libere (avocați, notari, medici, etc.), organizații nonprofit.

Activități principale

Expertize judiciare şi extrajudiciare, contabilitate financiară, consultanță financiar‐contabilă şi fiscală, evaluare, audit intern, activitate de cenzorat, etc.

Activități secundare

Asigurate prin colaboratorii noştri din următoarele domenii: juridic, tehnologia informației, registrul comerțului, etc.

Expertize F.N.I.

Începand cu anul 2013, executăm pe bază de comandă expertize contabile extrajudiciare în conformitate cu Legea 113/2013 şi sentințele penale referitoare la păgubiții Fondului National de Investiții. Suport legal găsiți aici.

Cum funcționează? Simplu:

 1. Se stabileşte telefonic o întâlnire.
 2. Reprezentantul nostru va evalua carnetul de investitor al clientului şi va prezenta oferta pentru expertiza contabilă.
 3. Se vor pune la dispoziția clientului toate informațiile legate de întocmirea dosarului complet, iar la cerere se va executa şi alcătuirea dosarului urmată de trimiterea la AAAS, serviciu ce va fi tarifat suplimentar.

Vă oferim posibilitatea să solicitați expertiza extrajudiciara într-un mod comfortabil, rapid şi eficient - online, de la computerul dumneavoastră. Procesul este constituit din următoarele etape:

 1. Clientul scanează carnetul F.N.I.
 2. Fişierul ce conține carnetul scanat se trimite la adresa de email zeno0755@yahoo.com
 3. Expertul contabil evaluează carnetul F.N.I. şi stabileste onorariul, care va fi comunicat clientului.
 4. În cazul în care clientul acceptă oferta, acesta va comunica adresa de corespondență şi telefonul de contact.
 5. Coletul este trimis clientului în maximum 48 ore, iar plata se face ramburs la primire. Cheltuielile de transport sunt suportate de cabinetul contabil.
  În colet se vor afla:
  • Expertiza contabilă extrajudiciară în original (2 exemplare)
  • Anexe
  • Factură prestări servicii
  • Mapă cu formulare necesare completării dosarului (opțional)
 6. Clientul trimite expertiza extrajudiciară alături de celelalte documente necesare la AAAS Bucuresti, cu confirmare de primire, şi urmăreşte înregistrarea dosarului pe site la capitolul: Dosare prezentate.

Evidența contabilă online

Misiunea de ținere a contabilității, întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare pentru întreprinderile mici şi mijlocii este în general externalizată şi încredințată unor cabinete/societați de expertiză contabilă sau contabilitate. Aceasta este o alternativă la contabilul clasic angajat cu normă întreagă sau parțială care ajunge, în cele mai multe cazuri, să conducă toate serviciile de specialitate ale întreprinderii: financiar, contabil, personal, ...

Proiectul pe care îl prezentăm vă propune o forma de colaborare contractuală complet automatizată, eficientă, rapidă şi mai ales ieftină. Interfața între profesionistul contabil şi ANAF este în totalitate automatizată; pornind de la realitatea existentă, proiectul nostru automatizeaza interfața client servicii contabile – expert contabil.

Conceptul nostru unic are la bază standardul profesional nr. 21 CECCAR şi legislația financiar-contabilă în vigoare. Se adresează firmelor mici şi mijlocii, indiferent de forma de organizare, care dispun de resurse IT şi Internet de calitate pe întreg teritoriul României. Proiectul constă în urmatoarele etape:

Cunoaşterea activității clientului - norma 2120

Se prezinta datele de identificare, statutul juridic şi fiscal, structura întreprinderii, organizarea administrativă şi contabilă, specificul activităților întreprinderii, personalul angajat, cerințele clientului în materie de gestiune. Se definesc:

 1. Caracteristicile misiunii, natura, volumul, nivelul lucrărilor necesare
 2. Bugetul necesar - timp şi bani
 3. Contractul de prestări servicii

Contractele se întocmesc anual cu posibilitatea de prelungire prin contracte adiționale. Tarifele minime sunt:

 1. Pentru PFA, II, cabinete individuale (contabilitate în partidă simpla) = 500 lei/lună
 2. Pentru societăți comerciale (contabilitate în partidă dubla) = 800 lei lună

Tarifele minime se aplică daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 1. Cifra de afaceri mai mică decât 100.000 lei/an
 2. Neplătitor TVA
 3. 0 angajați

Un caz particular îl reprezintă “contractele de asistență tehnica” pentru societățile care nu au activitate, dar au obligația de a depune declarații trimestriale şi raportări financiare anuale. Pentru acestea se negociază un tarif unic pe an.

Organizarea contabilității clientului - norma 2124

NORMA: Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilității, conform referențialului contabil adoptat sau legislației în vigoare, adaptate la marimea şi necesitățile activităților clientului.

În cazul de față, expertul contabil stabileste fluxul documentelor justificative, în toate sectoarele de activitate. Modalitățile de transmitere a informațiilor sunt:

 1. Copii Xerox trimise prin curier
 2. Documente justificative scanate şi trimise online
 3. Centralizator Excel proiectat de expertul contabil, unde documentele sunt înregistrate de client în mod electronic (presupune cunoştiințe MS-Office)

La sediul clientului se întocmeşte registrul de înregistrare cronologică a documentelor justificative în original şi se constituie arhiva în format hartie. La sediul societății de contabilitate se constituie arhiva electronică. Rezultatele prelucrării datelor sunt transmise electronic clientului, iar la nevoie în format hârtie, pentru arhivare. La acest nivel clientul răspunde pentru veridicitatea datelor prezentate, iar expertul contabil pentru înregistrările contabile efectuate.

Aceasta a fost o prezentare succintă a ofertei noastre de contabilitate online. Pentru a afla şi celelalte activități corespunzatoare, nu ezitați să ne contactați.

Grila serviciilor oferite de cabinetul contabil

Oferim servicii contabile complete, performante şi în concordanță cu legile în vigoare.

Evidența contabilă

 • Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale şi principiile contabilității
 • Evidența analitică şi sintetică clienți, furnizori
 • Evidența mijloace fixe, calculul amortizării
 • Elaborarea balanței de verificare
 • Întocmirea registrelor contabile
 • Jurnalele TVA
 • Contabilitatea de gestiune şi calculația costurilor
 • Întocmirea şi depunerea declarațiilor privind taxele, contribuțiile şi impozitele
 • Întocmirea de situații sau rapoarte cerute de legislația în vigoare
 • Întocmirea, verificarea şi semnarea bilanțului contabil

Consultanță - Asistență - Analiză

 • Analiza structurilor financiare
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow‐ului
 • Analiza datoriilor şi creantelor
 • Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor
 • Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Consultanță privind legislația financiar‐contabilă şi fiscală
 • Asistența contribuabilului pe timpul controalelor fiscale
 • Consultanță pentru efectuarea operațiunilor de divizare, fuziune, lichidare
Expertiză - Evaluare - Audit - Cenzorat

 • Expertiza contabilă judiciară şi extrajudiciară
 • Expertiza contabilă amiabilă
 • Evaluarea patrimoniului societății
 • Audit intern; verificarea şi certificarea bilanțului contabil
 • Activitate de cenzorat

Personal salarizare

 • Întocmirea şi depunerea statelor de plata ale salariaților
 • Întocmirea şi depunerea declarațiilor privind obligațiile aferente drepturilor de personal
 • Consultanță privind întocmirea dosarelor de personal
 • Servicii de recrutare, selecție şi plasare personal

Pentru detalii, nu ezitați să mă contactați!

Program: zilnic între orele 8‐13 şi 18‐22, pe bază de programare.

Vizualizare hartă mărită